Ang Mabuting Balita

Kailangan kong ipahayag sa iyo ang pinakamahalagang katotohanan na dapat mong malaman sa sandaling ito.

Una: Ikaw ay isang makasalanan. Ikaw ay nagkasala. Gaya ko, at lahat ng tao na nabubuhay at nabuhay sa mundo.

Nagsimula ang kasalanan sa sangkatauhan dahil sa pagsuway nina Adan at Eva sa Hardin ng Eden (Genesis 3:13). At tayo na mga inapo ni Adan ay namana ang kanyang makasalanang kalikasan. Bukod doon, kusa nating pinipili na magkasala.

Kaya’t kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya’t dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala;
tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan, ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan.
Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa na darating.

(Roma 5:12-14, AB)

Ano ang kasalanan?

Ang kasalanan ay ang paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay anumang bagay na ating inisip, salitang binigkas, o kilos na ginawa na hindi naaayon sa Kanyang mga kautusan. At lahat tayo ay may sala. Ang bawat isa sa atin ay nagkasala maging sa pinakamaliit na paraan, sa ating mga iniisip, sinasabi, at ginagawa, itinuturing man natin itong kasalanan o hindi. Sinasabi sa Roma 3:23,

yamang ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos

May kabayaran ang kasalanan: ito ay kamatayan. Tiyak ang kamatayan ng mortal nating mga katawan anumang oras mula sa sandaling tayo’y isinilang. Ang lahat ay mawawala mula sa lupang pisikal at babalik sa alabok, ngunit hindi ito magtatapos doon. Ang ating mga kaluluwa ay nakatakdang parusahan sa lawa ng apoy dahil sa ating mga kasamaan (Pahayag 21: 8, Heb. 10:27). Sapagkat ang kasalanan ay kasuklam-suklam sa Diyos, nararapat tayo sa Kanyang poot.

Maraming tao na ang nakarinig ng katotohanang ito. Marahil, hindi mo na rin mabilang kung ilang bases mo na itong narinig noon. At ayaw mo sa impiyerno, o ayaw mong tanggapin na ikaw ay isang makasalanan. Sinubukan mong maging “mabuting tao.” Pinagsusumikapan mong mabuhay nang walang inaapakang tao. Nanalangin ka at tumawag sa bawat pangalan na maaari mong isipin. Nag-alay ka ng pagsamba sa lahat ng mga diyos na itinuro sa iyo ng iba’t ibang mga relihiyon. Ginawa mo ang bawat mabuting gawa na maaari mong gawin. Pinakain mo ang mahihirap, nagbigay sa kawanggawa, nagboluntaryo sa isang layunin, atbp.

Hindi ka maliligtas ng iyong mga mabuting gawa mula sa habambuhay na kaparusahan.

Mahirap mang sabihin ngunit walang sinuman sa atin ang mabuti, at wala ni kahit na anong gawa ng ating mga kamay ang makapangyarihan o sapat na matuwid upang iligtas tayo mula sa kakila-kilabot na parusa para sa ating mga kasalanan. Ni hindi nating kayang iligtas ang ating mga sarili mula mismo sa ating mga sarili, mula sa ating lubusang kabulukan.

gaya ng nasusulat,
“Walang matuwid, wala, wala kahit isa;

(Roma 3:10, AB)

Ano ang ating pag-asa?

Ito ang Mabuting Balita: Isinugo ng Diyos ang Kanyang Anak, Si HesuKristo upang magdala ng pag-asa sa sangkatauhan at kaligtasan para sa mga taong nananampalataya sa Kanya!

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak, upang ang sinumang sa kanya’y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

(Juan 3:16, AB)

Ang Panginoong HesuKristo ay nagkatawang-tao at nanahan sa gitna natin (Juan 1:14). Siya ang Diyos na nagkatawang-tao–GANAP na Diyos at GANAP na tao. Dahil ang kapatawaran sa ating mga kasalanan ay nangangailangan ng kamatayan, dumating si Hesus upang ialay ang Kanyang buhay bilang pantubos sa marami (Mat. 20:28). Siya ay nagdusa, ipinako sa krus, at namatay ng kamatayang nararapat sa atin, upang ang mga kasalanan ng mga nananampalataya ay mahugasan ng Kanyang dugo na dumaloy sa krus.

Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

(Roma 6:23, AB)

Nabuhay siyang muli nang ikatlong araw at mismong ang kamatayan ay ginapi. At ito ang tagumpay na taglay natin sa pamamagitan ni Hesus, ang makapangyarihang Tagapagligtas, at Manunubos. Bagama’t hindi Siya nagkasala, Siya’y itinuring ng Diyos Ama bilang ganap na sakripisyo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan upang tayo’y maipagkasundo sa Kanya. “Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas.” (Mga Gawa 4:12, AB)

Maraming magsasabi sa iyo na gawin ang iba’t ibang mga bagay (marahil, mabuti at katanggap-tanggap sa paningin ng mga tao), na lumakad sa daan na ito o doon nang hindi nalalaman na ang kanilang landas ay hahantong sa iyo sa pagkawasak. Ngunit alalahanin mo ito: Si Hesus LAMANG ang daan, katotohanan, at buhay. Walang sinuman ang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan lamang Niya (Juan 14: 6).

Paano natin makakamit ang libreng kaloob ng kaligtasan?

Magsisi at magbalik-loob sa Diyos upang mapawi ang ating mga kasalanan (Mga Gawa 3:19). Ang pagsisisi ay ang pagbabago ng iyong isip na humahantong sa pagbabago ng mga kilos at gawi, partikular ang pag-iwan sa iyong mga kasalanan at pamumuhay nang may katapatan sa Diyos. Ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si HesuKristo ay Panginoon at maniwala ng buong puso na binuhay Siyang muli ng Diyos mula sa mga patay (Roma 10: 9-10), at manalig ka sa Kanya lamang.

Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan.

(1 Juan 1:9, AB)

Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan.

(Juan 5:24, AB)

Sa pamamagitan ng biyaya ng ating Ama sa Langit, nawa’y buong-puso mo Siyang hangarin at hanapin. Iyo ngang tanggapin ang pinakamahalagang kaloob na walang hanggang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si HesuKristo, nang hindi lumalakad bilang mga alipin sa kasalanan kundi bilang minamahal na anak ng Diyos, at nabubuhay ng may pagsisisi sa mga kalikuan at may pagsunod sa Kanya sa pangunguna ng Banal na Espiritu!

Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos

(Juan 1:12, AB)

Soli Deo gloria.


“Scripture texts are from the Ang Biblia © 2001 Philippine Bible Society, used with permission”

Kung ito ang unang beses mong narinig at/ o tumugon sa katotohanang ito, o kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pananampalataya, huwag kang magdalawang isip na magpadala sa akin ng mensahe. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan o pamilya na hindi pa naririnig ang Mabuting Balita.